Địa chỉ
29 Văn Cao - Hải Phòng
Hotline
(0225)3 601 601

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

                                                      TÆ° vấn đầu tÆ° 

 

 Tư vấn dự án đầu tư là lĩnh vực phức tạp có quy mô và khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhà tư vấn không chỉ am tường chuyên môn pháp lý mà còn rành rẽ về đường hướng triển khai thực tế, hay như những mối quan hệ sâu rông với các cơ quan chính quyền để đảm bảo thực hiện thành công và hiệu quả dịch vụ đối với Khách hàng. Ở lĩnh vực này, dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể giúp Quý khách hàng:

                                             1, Đu tư vào Vit Nam

               2, Đu tư ra Nước ngoài

               3,Thủ tục d án Đu tư

               4, Th tc Doanh nghip

               5, Phá sản Doanh Nghiệp

1, DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐÂU TƯ VÀO VIỆT NAM:

* Thành lập Doanh nghiệp Vốn nước ngoài

* Giới thiệu địa điểm đầu tư và thu xếp thuê mặt bằng dự án

Điều chỉnh Chứng nhận đầu tư

* Xin ưu đãi đầu tư Nước ngoài.

2, ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

Dự án đầu tư ra nước ngoài

Xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn ưu đãi đầu tư ra nước ngoài

3, TƯ VẤN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

Lập dự án đầu tư

* Tư vấn và thực hiện thủ tục Dự án đầu tư

Giới thiệu địa điểm đầu tư và thu xếp thuê mặt bằng dự án

* Kết nối đối tác hợp tác đầu tư dự án

Tư vấn Hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT

4, THỦ TỤC DOANH NGHIỆP

* Thành lập Doanh nghiệp

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Tạm ngừng, giải thể, phá sản Doanh nghiệp

  5, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP:

* Khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; 

* Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thỏa thuận, các khoản nợ đến hạn;

* Tư vấn và đề xuất các đường lối, giải pháp tiền phá sản;

* Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ pháp lý yêu cầu phá sản theo luật định;

* Đại diện khách hàng thu xếp, điều phối, giám sát các dịch vụ hỗ trợ quá trình giải quyết phá sản;

* Tham gia đàm phán với các bên liên quan;

* Đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết phá sản;

* Tư vấn quá trình triển khai phương án phục hồi kinh doanh;

* Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

* Tư vấn, giám sát quá trình phân chia, thanh lý tài sản.